Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV)

De Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV) is in 1930 opgericht met het accent meer op de fokkerij dan op de diervoeding, met destijds 61 leden. Tegenwoordig organiseert de NZV jaarlijks een hoop activiteiten, waaronder excursies, discussieavonden met Studievereniging “De Veetelers”, Inspiration Dinners, een jaarlijkse ledendag en overige bijeenkomsten. Dit alles om het netwerk te stimuleren en kennis uit te wisselen voor iedereen die zich bezighoudt met vraagstukken op het terrein van dier-mens-omgeving. Onze leden richten zich al lang niet meer alleen op landbouwhuisdieren. Visteelt en gezelschapsdieren behoren dan ook tot aandachtsgebieden van NZV.

Studerende en afgestudeerde studenten van dier-gerelateerde HBO opleidingen, Dierwetenschappen, Diergeneeskunde en werkende in de sector kunnen zich aansluiten bij de vereniging. Het merendeel van de ruim 500 leden van de NZV heeft Zoötechniek, Veeteelt of Dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit gestudeerd. Ook HBO-ers van dieropleidingen en Dierenartsen zijn van harte welkom bij de NZV.

Doelstelling van de vereniging

NZV is hét platform voor vraagstukken op het terrein van dier, mens en omgeving en daarmee informatie te delen, kennis uit te wisselen en onze blik te verruimen over actuele en toekomstige thema’s in het veld.


Bestuur van de NZV

Het bestuur bestaat uit 7 leden, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester. In het bestuur is de voorlichter extern van het bestuur van Studievereniging “De Veetelers” vertegenwoordigd, waardoor er een nauwe band gegarandeerd is tussen NZV en “De Veetelers”.

Het zittingstermijn van bestuursleden is 4 jaar met uitzondering van voorlichter extern van het bestuur van Studievereniging “De Veetelers”, deze persoon heeft een zittingstermijn van 1 jaar. Het bestuur draagt potentiële nieuwe bestuursleden voor, maar de Algemene Ledenvergadering kiest uiteindelijk de bestuursleden. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is, met een minimum van 6 keer per jaar. Bij interesse in de verenigingsstukken, contact het bestuur via info@nzvnet.nl.

Samenstelling bestuur

Klik op de foto’s voor meer info.

Britt de Winter

Veetelers

Ir Noud Janssen

Voorzitter

Dr ir Lenny van Erp-van der Kooij

Penningmeester

Celine Huiskamp MSc

Secretaris

Dr ir Sonja de Vries

Algemeen bestuurslid

Dr ir Marco Bink

Ir Han van der Broek

Historie NZV

1930
De NZV is opgericht. Het accent lag bij de nieuwe Zoötechnische Vereniging echter meer op de fokkerij dan op de diervoeding. De eerste voorzitter was ir. W. de Jong, Rijksveeteeltconsulent voor Gelderland.

1931
De NZV begon met 61 leden, voornamelijk stafleden van de veeteeltafdelingen van de Landbouwhogeschool en de Veterinaire Faculteit, veeteeltconsulenten en functionarissen van stamboeken, e.d. Aanvankelijk werden de voordrachten gepresenteerd in het kader van de jaarlijkse Landbouwweek in Wageningen.

1933-1937
De NZV houdt bijeenkomsten in verschillende regio’s, vaak gecombineerd met bepaalde evenementen (grote tentoonstellingen e.d.), in Leeuwarden, Groningen, Utrecht, Enschede en Den Haag.

1939
De NZV neemt deel aan het IVe Internationale Veeteeltcongres in Zurich. Niet minder dan 14 bijdragen werden ingediend en de Nederlandse delegatie bestond uit meer dan 50 personen; in totaal werden 158 papers ingediend en waren er ruim 1000 deelnemers. Op dit Congres werd ook besloten tot oprichting van een internationale zoötechnische vereniging, waarbij ir. H.G.A. Leignes Bakhoven, inmiddels Inspecteur Veeteelt- en Zuivelwezen bij de Directie van de Landbouw, een actieve rol speelde. Door het uitbreken van de tweede wereldoorlog kon dit echter vooreerst geen doorgang vinden.

1946
De activiteiten van de NZV werden, na de oorlogsonderbreking, hervat. Met enthousiasme en een groeiend ledental, wat in enkele jaren opliep tot 150. De organisatie van ‘veeteeltdagen’ in het kader van de Landbouwweek-Wageningen werd hervat. Daarnaast werden weer lezingen gehouden in combinatie met de algemene vergadering, zoals dit ook nu nog gebeurt.

1947-1948
Binnen de NZV kregen internationaal gerichte activiteiten een zwaarder accent, in het bijzonder toen de oprichting en de statuten van de Europese Zoötechnische Federatie (E.A.A.P.) werden voorbereid. De betrokkenheid van de NZV bij de Europese Federatie was in die jaren intensief.

1955
De NZV viert haar 25-jarig bestaan.

1966
In verband met de sterk achteruitlopende belangstelling voor de landbouwweek, wat overigens niet gold voor de veeteelt, pluimvee- en zuiveldagen, werd deze na 1966 niet langer voortgezet. In dat jaar was de veeteelt- en zuivel-dag nog als enige overgebleven. Nadien organiseerde de NZV zelf de studiebijeenkomsten die hiervoor in de plaats kwamen. Na 1968 kreeg dit de vorm van een zogenaamde ‘open veeteelt-dag’, waarbij een bezoek aan een instelling binnen de interessesfeer wordt gebracht. Absolute topper in dit opzicht was in 1968 de studiedag over de technische aspecten van het grotere melkveebedrijf, toen de zaal te klein bleek voor de 300 bezoekers.

1970
De veranderingen in de Nederlandse veeteelt voltrokken zich in de zeventigerjaren gelijktijdig op een zeer breed veld. De NZV kenmerkt zich in deze periode door een sterk toenemend ledental en een grote belangstelling voor de studiedagen, met doorgaans tussen de 200 en 300 personen.

1980
De NZV viert haar 50-jarig jubileum.

2005
De NZV viert haar 75-jarig jubileum met 150 leden, nieuwe leden en het bestuur van Studievereniging “De Veetelers” in De Westerbouwing te Oosterbeek.

2010
De NZV viert haar 80-jarig jubileum met een debat met als thema: “Perspectief voor veehouderij in onze samenleving; draag bij aan een nieuwe koers”.

2015
De NZV vierde op 5 november 2015 haar 85-jarig bestaan. Het lustrumsymposium, wat gehouden werd in Hotel de Wageningsche Berg, had als thema: ‘De rol van de veetelers over de hele wereld’.

Onze sponsoren