26 oktober 2023

Terugblik themabijeenkomst Landbouw en de maatschappelijke druk om te extensiveren

Afgelopen donderdagmiddag 19 oktober 2023 organiseerde NZV samen met de Studiekring voor Landbouweconomie (SLE) een themabijeenkomst in Wageningen met de titel ‘Landbouw en de maatschappelijke druk om te extensiveren’. Esther de Snoo (Nieuwe Oogst) modereerde de bijeenkomst, waarbij de voorzitters van beide verenigingen (Noud Janssen en Martijn van der Heide) ingingen op de achtergrond van de bijeenkomst. Zo werd onder andere benoemd dat het nog altijd een belangrijke zoektocht is om agrarische productie en samenwerken met de natuur hand in hand te laten gaan, en hier tegelijkertijd een gezond en duurzaam economisch verdienmodel voor de gehele sector in te zien.

Tijdens zijn presentatie ging Roel Jongeneel (Wageningen Economic Research) in op de bredere economische achtergrond omtrent het vraagstuk van extensivering. Zo kan de wens naar extensivering gezien worden als een tendens die strijdig is met economische logica. Het totale landbouwareaal zal immers nog maar weinig kunnen toenemen, dus alle extra vraag naar voedsel zal toch voor een groot deel van diezelfde hectares moeten komen. Wat dat betreft zou extensivering dan ook nooit een doel op zich moeten zijn.

Marijn Dekkers (Rabobank) lichtte vervolgens de visie vanuit de Rabobank toe op de toekomst van de melkveehouderij. Hij ging hierbij onder andere in op de 5 toekomstpaden die de Rabobank ziet voor ondernemers in de melkveehouderij (innovatie, extensivering, omschakelen, verplaatsen, maar ook stoppen). Op al die thema’s wil de Rabobank iets betekenen voor de huidige ondernemers, waarbij tegelijkertijd werd aangehaald dat de extensivering voor veel bedrijven (middels of aankoop dan wel pacht van extra grond, of het houden van minder melkvee) niet in alle gevallen rond te rekenen is.

Op dat laatste punt haakte Harald Overmars (NAJK) aan in zijn presentatie, waarin dieper ingegaan werd op de vraag in hoeverre het pad van extensivering ook voldoende perspectief biedt voor de toekomstige ondernemers in de agrarische sector. Zo is in veel gevallen de financieringslast voor jonge ondernemers rondom een overname al hoog, en zal die last bij een verdere extensivering in eerste instantie alleen maar verder toenemen.

Na afloop van de presentaties door de inleiders was er vervolgens ruimte voor discussie met de toehoorders uit de zaal, waarbij onder andere ook de relatie met grondprijzen en extensivering aandacht kreeg. Zo kan dan ook zeker teruggekeken worden op een geslaagde themabijeenkomst, waarbij de eerder aangehaalde zoektocht op het snijvlak van de 2 verenigingen (economische toekomstperspectief van de melkveehouderij) verder werd verkend.

Ondertussen is op de website van Nieuwe Oogst een uitgebreid artikel verschenen over de bijeenkomst.

Onze sponsoren